http://www.csharpnedir.com/netvideo.asp linkinde bulunan Derinlemesine GridView & DetailsView görsel dersim hakkında Fatih arkadaşımızın sorusu:
Benim anlamadığım bir nokta var: SP içinde id değerini kullanıyoruz oysaki en başta DataBind işlemini gerçekleştirirken bu kolonu remove etmiştik.

Evet Id kolonunu gridview üzerinde remove ettik ve id boundfield'larda gözükmüyor, fakat Gridview'un DataKeyNames özelliğine id kolonu atanmıştır.Dolayısı ile id alanı değeri gridview tarafından halen tutulmaktadır.Bu alana , (virgül) ayracı ile birden fazla kolon ismi atayabilirsiniz...

Umarım açıklayıcı olmuştur.


 
Categories: Software

BHO nedir ilk önce bunu açıklayalım.Browser Helper Object, işletim sisteminde Browser görevini üstlenmiş bileşenler üzerinde çalışmak için tasarlanmış eklentilerdir.Internet Explorer 'a yazılan eklentiler iyi bir BHO örneği olacaktır.

BHO objemiz IObjectWithSite arayüzünden türemelidir.Bu arayüzün SetSite ve GetSite isminde iki metodu mevcuttur.İlk önce bu arayüzü gözden geçirelim.

using System;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace MyBHO
{
[ComVisible(true),
Guid("FC4801A3-2BA9-11CF-A229-00AA003D7352"),
InterfaceType(ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)]
public interface IObjectWithSite
{
[PreserveSig]
int SetSite([MarshalAs(UnmanagedType.IUnknown)]object site);
[PreserveSig]
int GetSite(ref Guid guid, out IntPtr ppvSite);
}
}

IE herhangi bir browser kontrolü oluşturduğunda SetSite çalışacak ve biz de gerekli nesneleri burada atayacağız.
Şimdi IObjectWithSite arayüzünden türeyen MyBHO sınıfımızı inceleyelim.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

using System.Runtime.InteropServices;
using Microsoft.Win32;
using SHDocVw;

namespace MyBHO
{
[ComVisible(true),
ClassInterface(ClassInterfaceType.None)]
public class MyBHO : IObjectWithSite
{
WebBrowser webBrowser;

public MyBHO()
{
}

public static string BHOKEYNAME = "Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\Browser Helper Objects";

[ComRegisterFunction]
public static void RegisterBHO(Type t)
{
RegistryKey key = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(BHOKEYNAME, true);

if (key == null)
key = Registry.LocalMachine.CreateSubKey(BHOKEYNAME);

string guidString = t.GUID.ToString("B");
RegistryKey bhoKey = key.OpenSubKey(guidString);

if (bhoKey == null)
bhoKey = key.CreateSubKey(guidString);

key.Close();
bhoKey.Close();
}

[ComUnregisterFunction]
public static void UnregisterBHO(Type t)
{
RegistryKey key = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(BHOKEYNAME, true);
string guidString = t.GUID.ToString("B");

if (key != null)
key.DeleteSubKey(guidString, false);
}

public void webBrowser_BeforeNavigate2(object pDisp, ref object Url,
ref object Flags, ref object TargetFrameName, ref object PostData,
ref object Headers, ref bool Cancel)
{
string _Url = (string)Url;
Uri _uri = new Uri(_Url);
if (_uri.Host == "www.leventyildiz.net")
{
Cancel = true;
System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Bu siteye çıkamazsınız");
}
}

#region IObjectWithSite Members
public int SetSite(object site)
{
if (site != null)
{
webBrowser = (WebBrowser)site;
if (webBrowser != null)
{
webBrowser.BeforeNavigate2 += new DWebBrowserEvents2_BeforeNavigate2EventHandler(webBrowser_BeforeNavigate2);
}
}
else
{
if (webBrowser != null)
{
webBrowser.BeforeNavigate2 -= new DWebBrowserEvents2_BeforeNavigate2EventHandler(webBrowser_BeforeNavigate2);
webBrowser = null;
}
}
return 0;
}

public int GetSite(ref Guid guid, out IntPtr ppvSite)
{
IntPtr punk = Marshal.GetIUnknownForObject(webBrowser);
int hr = Marshal.QueryInterface(punk, ref guid, out ppvSite);
Marshal.Release(punk);

return hr;
}
#endregion
}
}

Açıklamalar
SHDOCVW
using SHDocVw;
SetSite metodu ile gelen object türünden site nesnesi "Microsoft Internet Controls" com'unda (ShDocVw.dll) bulunan WebBrowser nesnesine dönüştürülerek kullanılacağından dolayı bu com'u projemize register etmemiz gerekmektedir.

BHOKEYNAME
public static string BHOKEYNAME = "Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\Browser Helper Objects";
Bu string, IE nin eklentilerinin kaydedildiği registry key'i dir.Assembly mizi register ettiğimizde ComRegisterFunction niteliği ile işaretlenmiş public static void RegisterBHO(Type t) metodu çalışacak ve gerekli işlemler yapılacaktır.Unregister da ise tahmin edeceğiniz gibi ComUnregisterFunction niteliği ile işaretlenmiş public static void UnregisterBHO(Type t) metodu çalışacak ve eklentinin IE kaydından çıkartılması için gerekli işlemler yapılacaktır.

SetSite
public int SetSite(object site)
{
if (site != null)
{
webBrowser = (WebBrowser)site;
if (webBrowser != null)
{
webBrowser.BeforeNavigate2 += new DWebBrowserEvents2_BeforeNavigate2EventHandler(webBrowser_BeforeNavigate2);
}
}
else
{
if (webBrowser != null)
{
webBrowser.BeforeNavigate2 -= new DWebBrowserEvents2_BeforeNavigate2EventHandler(webBrowser_BeforeNavigate2);
webBrowser = null;
}
}
return 0;
}

bu kod IE yeni bir webbrowser kontrolü oluşturduğunda çalışacak koddur.Biz bu metodda gönderilen object türünden site nesnesini sınıf bazında erişimi olan webbrowser nesnemize set ediyoruz.Bu işlem esnasında webBrowser_BeforeNavigate2 metodunu webbrowser nesnesinin BeforeNavigate2 olayına bağlıyoruz.Dolayısı ile yeni bir sayfa açılmak istendiğinde ilk önce bizim metodumuz çağıralacak ve gerekli kontrolleri yapabiliyor olacağız.

BeforeNavigate
public void webBrowser_BeforeNavigate2(object pDisp, ref object Url,
ref object Flags, ref object TargetFrameName, ref object PostData,
ref object Headers, ref bool Cancel)
{
string _Url = (string)Url;
Uri _uri = new Uri(_Url);
if (_uri.Host == "www.leventyildiz.net")
{
Cancel = true;
System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Bu siteye çıkamazsınız");
}
}

En basit metod :) gitmek istenilen Url bize metod tarafından bildiriliyor, bizde bunu kontrol edip izin veriyoruz veya işlemi iptal ediyoruz.Tabi bu metodda istediğimiz gibi kontroller gerçekleştirebilir, windows formlarıyla bilgi alabiliriz...

Yapılacak son işlem projemizi derledikten sonra regasm tool'u ile assembly mizi register etmek olacaktır.

vs 2005 command prompt ta

regasm /codebase MyBHO.dll
komutu IE add-on'umuzu register eder...
regasm /unregister MyBHO.dll
komutu IE add-on'umuzu unregister eder...

Sonuç olarak add-onumuzu IE özellikleri penceresinde görebiliriz.


 
Categories: Software

Tüm İSTEK'lilere...
Yahu öldük mü biz?

Pazar günü okulun pilav günü vardı...Emre ile birlikte bir heyecanla okula gittik...
aaa hiçkimseyi tanımıyoruz.Hocalar değişmiş...Bir bilemedin iki hocayı tanıyoruz.
İlk önce fazla önemsemedik, gelir bizimkiler dedik, aldık basketbol topunu Emre ile eski günleri
andık.Kısa bir anma töreni oldu çünkü maç 2-2 iken ikimizde öldük...

Pilav gününün sonlarına doğru gidip listeye baktığımızda mezunların tarihleri 2000 den
başlıyordu, ve 95 mezunu 3 kişiydik...

Nerde İSTEK ruhu, nerde Tarabya Tatil Köyü ruhu arkadaşlar...


 
Categories: Genel

Bırakın veritabanına kullanıcılar kendi formüllerini girsinler, uğraşılmaz bu kullanıcılarla canım...

declare
@v1        int,
        @v2        int,
        @v3        int

declare @formula    nvarchar(50)

set @v1=2
set @v2=4
set @v3=5
set @formula='SELECT (@v1+@v3)*@v2'

set @formula=replace(@formula,'@v1',convert(varchar,@v1))
set @formula=replace(@formula,'@v2',convert(varchar,@v2))
set @formula=replace(@formula,'@v3',convert(varchar,@v3))

print @formula
EXEC sp_executesql @formula


 
Categories: Post-It | T-Sql

BHO geliştiren arkadaşlar, bazen ie den manage add-ons bölümünden geliştirdiğimiz dll'i disable yapmak o dll'i serbest bırakmayabilir.Dll serbest kalmayınca da yeni kodu derlerken veya derlenmiş dll i üzerine kopyalarken bu nesne bir process tarafından tutuluyor hatası alırız.

Bu tür durumlarda yapmanız gereken task manager dan explorer process ini kill edip, new task menü seçeneğine explorer yazarak tekrar başlatmanız olacaktır.Logout Login çok uzun sürüyor :)


 
Categories: Software

Okuma

RegistryKey rgkSettings = Registry.CurrentUser.CreateSubKey("MyRegistryKey");
txtUserID.Text = (string)rgkSettings.GetValue("LoginUserID");

Yazma

RegistryKey rgkSettings = Registry.CurrentUser.CreateSubKey("MyRegistryKey");
rgkSettings.SetValue("LoginUserID", txtUserID.Text);


 
Categories: Post-It | Software

May 20, 2007
@ 07:48 PM

Adamlar bu işi boşuna hayat tarzı yapmamışlar.


 
Categories: Genel

May 20, 2007
@ 06:36 AM
url : http(s)?://([\w-]+\.)+[\w-]+(/[\w- ./?%&=]*)?
email : \w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*


 
Categories: Post-It | Software

May 19, 2007
@ 04:34 PM

System.Text.RegularExpressions.Regex rgxValidate = new System.Text.RegularExpressions.Regex("[0-9]");
if (!rgxValidate.IsMatch(txtFaxNo.Text))
{
errClients.SetIconAlignment(txtFaxNo, ErrorIconAlignment.MiddleLeft);
errClients.SetError(txtFaxNo, "Fax numarası giriş formatı hatalı.");
return;
}


 
Categories: Post-It | Software

May 19, 2007
@ 04:04 PM

 declare CURS_X cursor read_only forward_only for 
  (
  select X1,X2 from ...
  )

 open CURS_X
 fetch next from CURS_X into @X1,@X2
 while @@FETCH_STATUS=0
  begin
   .........
   .........
   --bir sonraki kayit okunuyor   
   fetch next from CURS_X into @X1,@X2
  end
 close CURS_X
 deallocate CURS_X

bundan sonra böyle, post-it lerimi burda tutmaya karar verdim.
bu da ilki.yazarken iyi oluyor.


 
Categories: Post-It | T-Sql

May 19, 2007
@ 03:46 PM


CP R60 :)
Secure Platform (Alet sürekli karada durduğu için)
 
Categories: Genel

May 15, 2007
@ 11:40 AM

http://www.kapgetr.com/

Bu da girişimciliğin hat safhası.Sevgili arkadaşım Onur'un aklına gelen bir fikir.O arama motoru bu arama motoru gezmeden aynı anda birden fazla arama motorunu kullanabiliyorsunuz.

Google'a ayrı, Yahoo'ya ayrı zaman mı? Kapgetr arıyorum çıkıyorum :)


 
Categories: Internet

May 8, 2007
@ 11:08 AM

Fatih arkadaşımızın bir talebine istinaden .net framework class library yi gezinirken problemine kolay bir çözüm buldum.Eğer bir web sitesinin html içeriğini okumak istiyorsanız Uri sinifi biçilmiş kaftan.Eski yöntemlere (winsock,tcpclient) gerek kalmadan (tabiki bu yöntemler kullanılıyor ama arka planda) Uri sınıfını kullanarak bir web sitesinin içeriğini alabiliriz.Örnek aşağıda;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

using System.Net;
using System.IO;

namespace UriX
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Uri siteUri = new Uri("http://www.google.com/");
WebRequest wr = WebRequest.Create(siteUri);
WebResponse wer = wr.GetResponse();

Stream strX = wer.GetResponseStream();
StreamReader strR = new StreamReader(strX);
Console.WriteLine(strR.ReadToEnd());
}
}
}


 
Categories: Internet | Software

Web uygulamanızda birden fazla sitemap kullanmanız gerektiği durumlarda (birden fazla menü kontrolleri, sitemap kontrolleri...) web.config dosyasına system.web tag'ı altına aşağıdaki ayarları eklemeniz yeterli olacaktır.

    <siteMap>
      <providers>
        <add name="MyWeb" type="System.Web.XmlSiteMapProvider" siteMapFile="web.sitemap"/>
        <add name="MyWeb1" type="System.Web.XmlSiteMapProvider" siteMapFile="web1.sitemap"/>
        <add name="MyWeb2" type="System.Web.XmlSiteMapProvider" siteMapFile="web2.sitemap"/>
      </providers>
    </siteMap>

Sitemap dosyalarını atadığınız SiteMapDataSource kontrollerinde de aşağıdaki özelliği yazmanız gerekmektedir.

<asp:SiteMapDataSource ID="SiteMapDataSource1" runat="server" ShowStartingNode="false" SiteMapProvider="MyWeb1" />           


 
Categories: Software

May 7, 2007
@ 01:42 PM

Web Parts, geliştirdiğiniz web uygulamalarında kullandığınız Web User Control nesnelerini veya Calendar, FileUpload gibi standart Asp.Net kontrollerini, kullanıcı bazında özelleştirebilmenizi sağlayan ve bu kontrollerin web sayfası üzerinde sizin belirlediğiniz web alanlarında kullanıcının isteği doğrultusunda görüntülenmesini sağlayan kontrollerdir.

Burada sıkıntı yaşayabileceğinizi düşündüğüm bir sorunun çözümünü paylaşmak istiyorum.Web part kullanımında kişiselleştirme kullanıldığından dolayı bütün bu kişisel ayarlar App_Data'nın içine otomatik olarak yaratılan ASPNETDB veritabanına kaydedilir.Lokalde çalışırken sorun yoktur fakat sunucuya upload edildiğinde bağlantı hataları veritabanının bulunamaması gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz veya bu veritabanını sunucu üzerine register etmek isteyebilirsiniz.

Yapmanız gereken, web.config dosyasına system.web tag'ı içine;

<webParts>
      <personalization  defaultProvider="AspNetSqlPersonalizationProvider">
        <providers>
          <remove name="AspNetSqlPersonalizationProvider" />
          <add name="AspNetSqlPersonalizationProvider"
          type="System.Web.UI.WebControls.WebParts.SqlPersonalizationProvider"
          connectionStringName="DBConn"
          applicationName="/" />
        </providers>
      </personalization>
</webParts>

ayar kayıtlarını girmenizdir.Burda önemli olan design aşamasında oluşturulan aspnetdb yi sunucu üzerine taşıdıktan sonra aynı web.config dosyasının içine connectionstrings tag'ı altında bu mdf'i bildiren bir connection string tanımlamanızdır.

  <add name="DBConn" connectionString="Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=ASPNETDB.MDF;Integrated Security=True;pooling=true;min pool size=5;max pool size=20;connection lifetime=50"
   providerName="System.Data.SqlClient" />

Bu sayede uygulamanız kişiselleştirme kayıtları için artik sizin belirlediğiniz veritabanını kullanacaktır.


 
Categories: Software


www.hakia.com

Amaç aynı, arama...
Bugün google, yahoo vs gibi arama motorlarını kullanıyoruz.Arama anahtarı olarak girdiğimiz bilgiler arama motorunun veritabanındaki anahtar sözcüklerle karşılaştırılıp sonuçlar karşımıza listeleniyor.Fakat gelen sonuçların doğruluğu, sitelerdeki keywordlerin doğru girilmesine bağlıdır.

Yöntem farklı
Hakia da ise durum farklı.Kelimeler anlamlarına göre yorumlanıyor.Bunun üzerine değişik birkaç metodoloji kullanılıyor (ontosem,qdex,semanticrank).

Yani ben hakia'ya "Why did Enron collapse?" diye soru sorabiliyorum.Hakia'da bu soruyu yorumlayıp, bu sorunun cevabını içeren siteleri sonuç olarak listeliyor.

Vakit nakittir...
Dr.Berkan'a göre Kuzey Amerikada son 1 ayda yapılan arama sayısı 5.6 milyar.Bunun yarısının tam sonuç alınamayan aramalar olduğunu ve arama başına bir dakika harcandığını düşünürsek son 1 ayda 47 milyon dakika boşa harcanan zaman mevcut olduğunu görürüz.Evet vakit nakittir...

Bunun sonucu olarak, ilerleyen zamanlarda bu sistemin kullanılabileceği alanları düşünüyorum...
Mobil telefonlar - ses algılama ile çalışan arama motoru:hakiaMobile
Alışveriş merkezlerinde, Plazalarda, Açık merkezi alanlarda - ses alıgılama ile çalışan kiosklar:hakiaKiosk
....

Büyük başarı.Dr. Rıza C. Berkan'a böyle bir teknolojiyi kullanıma sunduğu için teşekkür ediyorum.


 
Categories: Internet