Bir proje yaptınız ve assembly'yi gac a install ettiniz (gacutil -I c:\proje\proje.dll)
Proje.dll i kullanmak istediğiniz diğer projenize eklemek istediğinizde add references penceresinde yarattığınız assembly'yi göremediniz?

Ms destek açıklaması

Registry de ilgili ayarları yaptıktan sonra artık assembly'nizi add reference penceresinde görebilirsiniz.


 
Categories: Post-It | Software

September 8, 2007
@ 11:53 PM

ImageUrl='<%# "Logos/100150_" + DataBinder.Eval(Container.DataItem,"kurum_logo") %>' 
Categories: Post-It

Bırakın veritabanına kullanıcılar kendi formüllerini girsinler, uğraşılmaz bu kullanıcılarla canım...

declare
@v1        int,
        @v2        int,
        @v3        int

declare @formula    nvarchar(50)

set @v1=2
set @v2=4
set @v3=5
set @formula='SELECT (@v1+@v3)*@v2'

set @formula=replace(@formula,'@v1',convert(varchar,@v1))
set @formula=replace(@formula,'@v2',convert(varchar,@v2))
set @formula=replace(@formula,'@v3',convert(varchar,@v3))

print @formula
EXEC sp_executesql @formula


 
Categories: Post-It | T-Sql

Okuma

RegistryKey rgkSettings = Registry.CurrentUser.CreateSubKey("MyRegistryKey");
txtUserID.Text = (string)rgkSettings.GetValue("LoginUserID");

Yazma

RegistryKey rgkSettings = Registry.CurrentUser.CreateSubKey("MyRegistryKey");
rgkSettings.SetValue("LoginUserID", txtUserID.Text);


 
Categories: Post-It | Software

May 20, 2007
@ 06:36 AM
url : http(s)?://([\w-]+\.)+[\w-]+(/[\w- ./?%&=]*)?
email : \w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*


 
Categories: Post-It | Software

May 19, 2007
@ 04:34 PM

System.Text.RegularExpressions.Regex rgxValidate = new System.Text.RegularExpressions.Regex("[0-9]");
if (!rgxValidate.IsMatch(txtFaxNo.Text))
{
errClients.SetIconAlignment(txtFaxNo, ErrorIconAlignment.MiddleLeft);
errClients.SetError(txtFaxNo, "Fax numarası giriş formatı hatalı.");
return;
}


 
Categories: Post-It | Software

May 19, 2007
@ 04:04 PM

 declare CURS_X cursor read_only forward_only for 
  (
  select X1,X2 from ...
  )

 open CURS_X
 fetch next from CURS_X into @X1,@X2
 while @@FETCH_STATUS=0
  begin
   .........
   .........
   --bir sonraki kayit okunuyor   
   fetch next from CURS_X into @X1,@X2
  end
 close CURS_X
 deallocate CURS_X

bundan sonra böyle, post-it lerimi burda tutmaya karar verdim.
bu da ilki.yazarken iyi oluyor.


 
Categories: Post-It | T-Sql