Bırakın veritabanına kullanıcılar kendi formüllerini girsinler, uğraşılmaz bu kullanıcılarla canım...

declare
@v1        int,
        @v2        int,
        @v3        int

declare @formula    nvarchar(50)

set @v1=2
set @v2=4
set @v3=5
set @formula='SELECT (@v1+@v3)*@v2'

set @formula=replace(@formula,'@v1',convert(varchar,@v1))
set @formula=replace(@formula,'@v2',convert(varchar,@v2))
set @formula=replace(@formula,'@v3',convert(varchar,@v3))

print @formula
EXEC sp_executesql @formula


 
Categories: Post-It | T-Sql

May 19, 2007
@ 04:04 PM

 declare CURS_X cursor read_only forward_only for 
  (
  select X1,X2 from ...
  )

 open CURS_X
 fetch next from CURS_X into @X1,@X2
 while @@FETCH_STATUS=0
  begin
   .........
   .........
   --bir sonraki kayit okunuyor   
   fetch next from CURS_X into @X1,@X2
  end
 close CURS_X
 deallocate CURS_X

bundan sonra böyle, post-it lerimi burda tutmaya karar verdim.
bu da ilki.yazarken iyi oluyor.


 
Categories: Post-It | T-Sql